"ေခတ္မွီေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းနည္းပညာႏွင့္ ကိရိယာမ်ား"


(ျမန္မာျပည္လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားတိုးတက္ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု)

စိုက္ပ်ိဳးေရ ေပးေရသြင္းစနစ္သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး က႑ မ်ားတြင္ အဓိကအပိုင္းမွ ပါဝင္ပါသည္။

ကမာၻ႔သုံးစြဲႏိုင္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္၏ ၈၀% ေက်ာ္ကို စိုက္ပ်ိဳးေရ ေပးေဝမႈတြင္ ေရသြင္းျခင္းႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆည္ေျမာင္းမ်ားမွ ေရကို အက်ိဳးထိေရာက္စြာ သုံးစြဲႏိုင္မႈမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္သာရွိပါသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္းက႑မ်ားတြင္ ေရသည္အဓိကက်ၿပီး မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ပါသည္။ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံကို ေရသြင္းသင့္သည့္ အခ်ိန္၊ ေနရာႏွင့္ ေရပမာဏသည္ အဓိကေရသြင္းစိုုက္ပ်ိဳးမႈ၏ စီမံမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ေရေလွာင္တမံမ်ား၏ ေရမ်က္ႏွာျပင္အေနအထားအရဆည္ေျမာင္းေရျဖန္႔ေဝမႈတြင္လယ္ယာမ်ားသို႔ျဖန္႔ေဝေသာေရမ်ားသည္မိ႐ိုးဖလာနည္းမ်ားအရေျမာင္းအဖြင့္ပုံစံမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ေဝၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖန႔္ေဝျခင္းသည္ သီးႏွံပင္မ်ားသို႔ ေရေရာက္ရွိမႈမွာ မလုံေလာက္ဘဲ ေရ၏အသုံးဝင္မႈ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ကဲေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာေလ ေရဆုံးရႈံး ပမာဏမ်ားေလျဖစ္ပါသည္။

ေရသည္ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္ဆိုေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး အဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေနေသာကမာၻ႔လူဦးေရေၾကာင့္ ေရရွားပါးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသုံးျပဳရမည့္ ေရပမာဏမလုံေလာက္ျခင္းႏွင့္ အတူ စက္မႈက႑မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္လည္း အခက္ေတြ႕ေစပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ေရအသုံးျပဳျခင္းကို ပိုမိုထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြကာ ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ ေရစုေဆာင္းေပးရင္း လူသားမ်ားအတြက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈက႑ တိုုးတက္ေရးအတြက္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ကမာၻတဝွမ္းတြင္ ေခတ္မွီနည္းပညာကိရိယာမ်ားအသုံးျပဳေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ယခင္က ထိုသို႔အသုံးျပဳရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ပင္ အသုံးျပဳလွ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။


ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းစနစ္အေပၚ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ျခင္း


ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းစနစ္တြင္ နည္းလမ္းသုံးသြယ္ရွိပါသည္။

 • Flood Irrigation – ဤေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးနည္းသည္ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လယ္ကြင္းေျမျပင္ေပၚမွ ေရသြင္းကာ ေျမစီလႊာကို ေရစုပ္ယူေစၿပီး အပင္ကို ေပးေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚ ေရသြင္းျခင္းဟုေခၚၿပီး ကမာၻေျမႀကီး၏ဆြဲအားျဖင့္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွေရ သိုေလွာင္ကန္မွေရကို စိုက္ပ်ိဳးေျမသို႔ေပးပို႔ျဖန္႔ေဝေပးသည္။
 • Drip Irrigation – ေရကို အစက္ခ်ျခင္းျဖင့္ ေရသြင္းၿပီး ေရပမာဏကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ (ေရသည္ ေျဖးေျဖးျခင္း အပင္မ်ား၏ အျမစ္ဆီသို႔ သြားေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္)
 • Pressurized Irrigation – ဤေရသြင္းျခင္းစနစ္တြင္ အပင္၏ လိုအပ္ေသာေရပမာဏကို တြက္ခ်က္ စက္ကိရိယာ (ေရစုပ္စက္၊ေမာ္တာ) မ်ားႏွင့္အရွိန္ျဖင့္ပို႔လႊတ္ကာ ေရပိုက္မ်ား၊ ေရျဖန္းေရထြက္ေခါင္းမ်ားကို အဓိကထား အသုံးျပဳၿပီးေရသြင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရျပင္းအား အသုံးျပဳေသာဤေရသြင္းျခင္းစနစ္သည္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္မွ ေရးသြင္းျခင္းႏွင့္ တူးေျမာင္းမ်ားျဖင့္ ေရေပးသြင္းျခင္းထက္ ေရကို ပိုမိုအက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်ႏိုင္ပါသည္။


ေရသြင္းစနစ္၏ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အက်ိဳးထိေရာက္မႈ


အက်ိဳးထိေရာက္ေသာေရသြင္းျခင္းကိုအပင္မ်ားသို႔ေရာက္ရွိသြားေသာေရပမာဏႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္မွကုန္သြားေသာေရပမာဏႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းတာၾကပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ဆိုပါလွ်င္သီးႏွံမ်ားေရသြင္းျခင္းတြင္သီးႏွံမ်ားႀကီးထြားေရးအတြက္အမွန္တကယ္ေရစုပ္ယူႏိုင္မႈပမာဏႏွင့္ေရရင္းျမစ္မွေရေပးေဝျခင္း ပမာဏတို႔၏အခ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါကမာၻေရရင္းျမစ္မ်ားရွားပါးလာယုံသာမကကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားသက္သာေရးမွာလည္းအေရးပါလွသျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္မည္သည့္ေရသြင္းနည္းစနစ္ကိုသုံးစြဲမည္ဟူေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္လြန္စြာမွအေရးႀကီးလာၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါဇယားတြင္ေရသြင္းစနည္းစနစ္မ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

System type (ေရေပးေဝမႈ ပုံစံ) Efficiency (ထိေရာက္မႈ)
Flood Irrigation (ေျမႀကီးေပၚမွ ေရသြင္းနည္း) 40-50%
Sprinkler Irrigation (ေရျဖန္းပက္ျခင္းနည္း) 65-70%
Hard hose traveler (ေရပိုက္ျဖင့္ ေလာင္းျခင္း) 70-80%
Pivot/Linear Move Systems (ဗဟိုမွ ေ႐ြလွ်ားေရျဖန္းျခင္း) 85-95%
Drip Irrigation (ေရစက္ခ်ျခင္း) 90-95%

လယ္ယာေရသြင္းျခင္းစနစ္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈ


စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားအားလုံးအတြက္ေရသြင္းနည္းစနစ္တစ္မ်ိဳးတည္းသုံးျခင္းသည္အေကာင္းဆုံး၊အသင့္ေတာ္ဆုံးနည္းလမ္းမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကိုျပဳလုပ္မည္ဟုစဥ္းစားပါလွ်င္အေရးႀကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားစြာကိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မွီစဥ္းစားရပါမည္။

ယေဘူယ်အားျဖင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ:

 • သီသီးႏွံအမ်ိဳးအစား
 • ေလာင္စာဆီသုံးစြဲမႈႏွင့္ ေလာင္စာရရွိႏိုင္မႈ အေနအထား
 • စိုက္ပ်ိဳးေျမ၏အ႐ြယ္အစားႏွင့္အေနအထား
 • လိုအပ္မည့္လုပ္သားအေရအတြက္
 • ေရရင္းျမစ္
 • ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္

ကြင္းလယ္ဗဟိုမွ ေရေလာင္းေသာစနစ္ႏွင့္ ကြင္းေဘးမွ ေ႐ြလွ်ား၍ ေလာင္းေသာ ေရေလာင္းစနစ္မ်ား


pic1 pic2

ဗဟိုမွေရေလာင္းေသာစနစ္သည္ေခတ္မွီလယ္ယာမ်ားတြင္အသုံးတြင္က်ယ္ေနေသာစနစ္ျဖစ္ပါသည္။အလယ္ဗဟိုတြင္ပုံမွန္လွည့္ႏိုင္ေသာပန္ကာ တပ္ထားၿပီးလွည့္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ေရအား၊ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီႏွင့္လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာတပ္ထားပါသည္။လွည့္ပတ္သည့္အခ်ိန္ၾကာမႈသည္စနစ္က်မႈ၊ အ႐ြယ္အစား၊ေမာ္တာႏွင့္ေရပမာဏအေပၚတည္ပါသည္။

ေဖာ္ျပထားေသာအသုံးျပဳမႈသည္ေရအတိမ္အနက္ႏွင့္အတူေရေလာင္းႏိုင္သည့္ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ေရစီးဆင္းမႈအရွိန္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ေရေရာက္ရွိႏိုင္မႈ အရွိန္သည္တပ္ဆင္ထားေသာအင္ဂ်င္ႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီးလယ္ကြင္း၏ေရလိုအပ္မႈအေပၚတြင္လည္းခ်ိန္ဆရပါသည္။

ေရထြက္မႈစနစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေရပိုမိုသုံးစြဲလိုလွ်င္ အခ်ိန္ၾကာၾကာလွည့္ပတ္ေစျခင္းျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဗဟိုေရေလာင္းနည္းစနစ္ျဖင့္ပတ္လည္လွည့္ကာေရျဖန္းနည္းစနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လယ္ကြက္အ​​ေနအထားမွာစက္ဝိုင္းပုံ(သို႔)စတုရန္းေလးေထာင့္ပုံ ျဖစ္ရပါမည္။

ပုံစံမက်ေသာလယ္ကြင္းမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္တစိတ္တပိုင္းေလာက္သာလွည့္ေသာစက္မ်ားကိုတပ္ဆင္ၿပီးလယ္ဧရိယာမ်ားမ်ားကို ေရေလာင္းႏိုင္ပါသည္။ထိုသို႔တပ္ဆင္မည္ဆိုပါလွ်င္စက္ဝိုင္းပုံလွည့္ေရေလာင္းရန္မျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္တစ္ဧကခ်င္းစီအတြက္ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟိုေရေလာင္းနည္းစနစ္တြင္ေရပန္းထြက္မႈမ်ားေအာင္ေရထြက္ေခါင္းကိုအျပင္ဘက္အဆုံးတြင္တပ္ဆင္ထားပါသည္။လယ္ကြင္းအတြင္းေ႐ြ႕ႏိုင္ေသာစနစ္ ေၾကာင့္ေရအဖြင့္၊ပိတ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီးေရသည္ေပ၁၀၀မွ၁၅၀အထိလယ္ကြင္ေထာင့္မ်ာႏွင့္ပုံစံမက်ေသာလယ္ကြင္းမ်ားပါေရေလာင္းႏိုင္ပါသည္။

တခ်ိဳ႕ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ေထာင့္ကပ္ေရျဖန္းႏိုင္ေသာအပိုစပန္းကိုအဆုံးတြင္တပ္ဆင္ပါရွိသျဖင့္ေပ၃၀၀မွ၄၀၀အထိလယ္ကြင္းေထာင့္မ်ားထိတိုင္ ပတ္ျဖန္းႏိုင္ပါသည္။


ဗဟိုေရျဖန္းနည္းစနစ္၏ အားသာခ်က္မ်ား


 • ေရသုံးစြဲမႈ အနည္းဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ျခင္း
 • ေလာင္စာဆီသုံးစြဲမႈနည္းျခင္း
 • ေရသြင္းနည္းစနစ္မ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈအရွိဆုံးျဖစ္ျခင္း
 • ေရသြင္းျခင္းျဖင့္ သီးႏွံမ်ားကို ပ်က္စီးမႈ မရွိျခင္း
 • သီးႏွံအပင္မ်ား၏ အျမင့္ေပၚမူတည္ၿပီး အျမင္ျဖင့္ ခ်ိန္ဆႏိုင္ျခင္း
 • ေရသြင္းျခင္းကို ျပည့္စုံေအာင္ စီမံႏိုင္ျခင္း

ဗဟိုေရျဖန္းျခင္းတြင္ ေရျဖာထြက္မႈအတိုင္းအတာကိုေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း


 • ေရဖိအားအနည္းငယ္ျဖင့္ ေရျဖာထြက္ျခင္း
 • ေရဖိအားအလယ္အလတ္ျဖင့္ ေရျဖာထြက္ျခင္း
 • ေရဖိအားအမ်ားဆုံးျဖင့္ ေရျဖာထြက္ျခင္း

ဗဟိုျဖန္းပက္ျခင္းႏွင့္ ေဘးမွျဖန္းပက္ျခင္း


 • သီးႏွံဧရိယာပမာဏမ်ားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာေရေလာင္းျခင္းစနစ္မ်ားျဖစ္ျခင္း
 • ေရႏွင့္ စြမ္းအင္ကို ေခြၽတာႏိုုင္ျခင္း
 • သီးႏွံပင္မ်ားကို ထိခိုက္မႈ မရွိျခင္း
 • သီးႏွံပင္အ႐ြယ္အစားအလိုက္ အျမင့္ကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ျခင္း
 • ေျမျပင္အနီးတြင္ပင္အသုံးျပဳရသည့္အတြက္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ျခင္း

လယ္ကြင္းေဘးေ႐ြလွ်ားေရျဖန္းစနစ္


pic3
 • စတုဂံပုံရွိေသာ စိုက္ကြင္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆုံး ေရျဖန္းနည္းစနစ္
 • ေရမ်ားကို ေခ်ာင္း၊တူးေျမာင္းမ်ားမွ ပိုက္ႏွင့္တစ္ဆင့္ သြယ္တန္းႏိုင္ျခင္း

ေဘးမွေ႐ြ႕လွ်ားေရျဖန္းျခင္းဆိုသည္လည္းဗဟိုေရျဖန္းနည္းႏွင့္တည္ေဆာက္ပုံျခင္းမ်ားစြာဆင္တူၿပီးေရျဖန္းဧရိယာ၏အဆုံးကိုထိမိႏိုင္ေလာက္သည့္ပုံေသ လွည့္မည့္အမွတ္ကိုျပဳလုပ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ထိုနည္းသည္စတုဂံပုံစံရွိေသာ လယ္ယာကြက္မ်ားအတြက္ရည္႐ြယ္၍ထုတ္လုပ္ပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုပါလွ်င္ ေဘးမွေရျဖန္းစနစ္သည္ တြက္ေခ်ကိုက္သည္ဟု လည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေရေရာက္ရွိေသာ ပမာဏသည္ အရွည္ ၂ ဆ၊ အက်ယ္ ၁ ဆ အနည္းဆုံးေရာက္ရွိ ပတ္ျဖန္းႏိုင္ၿပီး ပုံမွန္ေရျဖန္းမည္ဆိုပါလွ်င္ ေရျဖန္းႏိုင္သည့္အကြာအေဝးသည္ တဝက္မွ်ပင္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ဤေရျဖန္းနည္းသည္ အနည္းဆုံး ေျမအေစာင္း (ဝ-၄ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား) လယ္ကြင္းဆိုပါလွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ စနစ္အမ်ားစုသည္ လယ္ကြင္းအနီးတြင္ တူးေျမာင္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လယ္ကြင္းကိုျဖတ္၍ ပိုက္အႀကီးမ်ားသုံုး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေရကို သြယ္တန္းၾကပါသည္။ ေရေျမာင္းသြယ္၍ ေရသြင္းျခင္းစနစ္တြင္ ေျမာင္းအတြင္းမွ ေရကို ေမာ္တာျဖင့္ စုပ္ယူ၍ ေရသယ္ယူၾကရပါသည္။ အလယ္ဗဟိုမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ လယ္ကြက္အစြန္းပိုင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္စနစ္မဆို ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။


ေရျဖန္းေခါင္းစနစ္


ေရျဖန္းေခါင္းတြင္ ေခါင္းအႀကီးတစ္ခုကို စက္တပ္ထားေသာ ဘီးတပ္လွည္းတြင္တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ လယ္ကြင္းကိုျဖတ္၍ ေရျဖန္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုေခါင္းအႀကီးမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၀၀ မွ ၆၀၀ gpmရွိၿပီး ေရျဖန္းႏိုင္သည့္အကြာအေဝးမွာ ဗဟိုမွ တိုင္းတာလွ်င္ ေပ ၈၀မွ ၂၅၀ ထိ ေရာက္ရွိပါသည္။

ေရျဖန္းေခါင္းစနစ္ (၂)မ်ိဳးရွိပါသည္။

 • တိုင္ခ်ည္ ေရျဖန္းေခါင္းစနစ္ႏွင့္
 • ပိုက္ဆြဲ ေရျဖန္းေခါင္းစနစ္တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

တိုင္ခ်ည္ေရျဖန္းစနစ္


တိုင္ခ်ည္ေရျဖန္းစနစ္တြင္ ေရျဖန္းသည့္ကိရိယာအႀကီးကို လွည္းတြင္တပ္ဆင္ထားၿပီး ေ႐ြ႕ႏိုင္ေသာ ပိုက္ႀကီးတစ္ခု၏ ထိပ္တြင္ ေခါင္းတပ္ထားေသာ လွည္းကိုတြဲကာ ပိုက္၏ တျခားတဘက္ကို ေရထဲတြင္ထားကာ ေရစုပ္ယူပါသည္။ ပန္ကာတပ္ထားေသာ စက္မွာ သူ႔အလိုလိုလယ္ကြင္းတေလွ်ာက္ စတီးဝါယာရစ္လုံုး (သို႔) ေခါင္းတြင္တပ္ထားေသာ ပူလီျဖင့္ လွည့္ပတ္ပါမည္။ ပန္ကာစက္ကို လွ်ပ္စစ္ေပးမႈမွာ ေရေမာ္တာ၊ ေရပင္စတင္၊ ေရတာဘိုင္ (သို႔) အရန္တပ္ထားေသာ အင္ဂ်င္မွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ပါဝါေပးပါသည္။


ပိုက္ဆြဲေရျဖန္းစနစ္


pic4 pic5

ပိုက္ဆြဲေရျဖန္းစနစ္တြင္အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္(၄)ပိုင္းပါဝင္ပါသည္။ ႀကီးမားေသာ ရစ္လုံးတစ္ခုတင္ထားေသာ ႏွစ္ဘီး (သို႔) ေလးဘီးတပ္လွည္းတစ္ခု၊ ေရျဖန္းေခါင္းတပ္မည့္လွည္း၊ ေရျဖန္းေခါင္းတပ္မည့္လွည္းတြင္တပ္ရမည့္ အားျပင္းေရျဖန္းေခါင္းတစ္ခုႏွင့္ အရွည္ကို အတိုးအေလွ်ာ့ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ရစ္ဘီးတြင္ တပ္ထားေသာ ႀကီးမားသည့္ ပိုက္ႀကီးတို႔ပါဝင္ပါသည္။ ပိုက္တင္ထားေသာ လွည္းကို ေလွ်ာက္လမ္း၏ အလယ္ (သို႔) အဆုံးတြင္ ခ်ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ပိုင္ႀကီးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေရျဖန္းလွည္းမွေရျဖန္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီးပိုက္ကိုဆြဲကာပိုက္တင္ထားေသာလွည္းတဝိုက္လွည့္ပတ္ကာ ေရျဖန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ တာဘိုင္၊ေရဖားဖို၊ေရပင္စတင္ (သို႔) အရံထားေသာ အင္ဂ်င္မွ ပိုက္ရစ္လုံးကို လွည့္ေပးမည့္ျဖစ္ပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္


သီးထပ္စိုက္ၿပီးဝင္ေငြတိုးႏိုင္ျခင္း


ေခတ္မီေရသြင္းစနစ္ႏွင့္စိုက္ကိရိယာမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ရရွိလာမည့္ေနာက္ထပ္အက်ိဳးျမတ္မ်ားမွာမိုးရာသီလြန္ကာလမ်ားတြင္စံနစ္တက်ေရသြင္းၿပီးသီးထပ္စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ၿပီးကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးတက္ျခင္းကာေတာင္သူမ်ားဝင္ေငြ တိုးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


အနာဂတ္ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈတိုးတက္မႈႏွင့္ ေတာင္သူဦးႀကီးတို႔ ဘဝတိုးတက္
ေရးအတြက္ - ေခတ္မွီေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းနည္းပညာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံး ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳရန္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ျခင္း


လက္ရွိကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျပင္ေရသြင္းနည္းစနစ္သည္ အဓိကစနစ္အျဖစ္တည္ရွိၿပီး ယင္းစနစ္သည္ ေရရင္းျမစ္ေလလြင့္မႈမ်ားစြာရွိၿပီး ယခုေဖာ္ျပမည့္ ေခတ္မွီေရသြင္းစနစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြင္းလယ္ဗဟိုမွ ေရေလာင္းေသာစနစ္ႏွင့္ ကြင္းေဘးမွ ေ႐ြလွ်ား၍ ေလာင္းေသာ ေရေလာင္းစနစ္မ်ားထက္ ေရပမာဏမ ႏွစ္ဆေက်ာ္လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္ကို သတိျပဳမိေစရန္ရည္႐ြယ္၍ ဤေဆာင္းပါးကိုေရးသားရျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုစိုက္ပ်ိဳးေရး ပစၥည္းကိရိယာမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာလာအိုႏိုင္ငံ၊ထိုင္းႏွင့္တ႐ုတ္ျပည္သူသမၼတႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္သိသိသာသာ တိုးတက္သျဖင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသုံးျပဳလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑သည္ စက္မႈလယ္ယာသို႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္ အထူးလိုအပ္ေနသည္မွာ ျငင္းမရေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းစနစ္သည္ပင္ထုတ္လုပ္မႈက႑တိုးတက္ေရးအတြက္အဓိကအခ်က္တစ္ခ်က္တြင္အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ေရရွည္တည္တံ့ျဖစ္ထြန္းရန္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရး ဆိုသည္မွာ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ေခတ္မွီေရျဖန္းပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ ေနာက္ဆုံးေပၚစက္ကိရိယာမ်ားသုံးျခင္းမ်ားျဖင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

Myanmar Ecoland Company သည္ ၾသစႀတီးယား မွ BAUER Group ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ၿပီး BAUER Group သည္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး ပိုက္ဆြဲနည္းပညာတြင္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းမွ ဦးေဆာင္ေနၿပီး ေရသြင္းမႈ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ Slurry စနစ္မ်ားတြင္ ကမာၻ႔နံပါတ္ (၁) ေနရာတြင္ရွိေသာ Company ႀကီးျဖစ္ပါသည္။

Myanmar Ecoland ႏွင့္အတူ BAUER အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွ ျမန္မာျပည္သူမ်ားစြာ၏ ဆင္းရဲမြဲေတြမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဝင္ေငြတိုးတက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးစားစီမံေနသည့္ အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ အေရးပါလွေသာ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းစီမံခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကတို႔အတြက္ ဥေရာပစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဒီဇိုင္းမ်ားဆြဲကာ ကူညီေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

Back